De Vernieuwde zakelijkheid

Algemene voorwaarden Webwinkel De vernieuwde Zakelijkheid

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities

 • De Vernieuwde Zakelijkheid gevestigd te Erm en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 75824051 handelend onder de naam De Vernieuwde Zakelijkheid.
 • Website: de website van De Vernieuwde Zakelijkheid, te raadplegen via www.devernieuwdezakelijkheid.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
 • Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met De Vernieuwde Zakelijkheid en/of zich geregistreerd heeft op de
 • Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen De Vernieuwde Zakelijkheid en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel
 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 • Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van De Vernieuwde Zakelijkheid zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
 • Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor De Vernieuwde Zakelijkheid slechts bindend, indien en voor zover deze door De Vernieuwde Zakelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk zijn
 • Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig

Artikel 3. Prijzen en informatie

 • Alle op de Website en in andere van De Vernieuwde Zakelijkheid afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden
 • Er worden geen aparte verzendkosten Tenzij anders vermeld.
 • De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid De Vernieuwde Zakelijkheid kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van De Vernieuwde Zakelijkheid afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten
 • De Vernieuwde Zakelijkheid raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
 • Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
 • De Vernieuwde Zakelijkheid is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 7. Herroepingsrecht

 • Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of
 • Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met De Vernieuwde Zakelijkheid binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te
 • De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 • als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 • Klant dient de retourkosten zelf te dragen, indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief geeft De Vernieuwde Zakelijkheid een raming van deze kosten. De verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product worden niet begrepen onder de kosten voor het retourneren en blijven voor eigen rekening van Klant.
 • Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
 • Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige
 • Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan De Vernieuwde Zakelijkheid, of op andere ondubbelzinnige wijze aan De Vernieuwde Zakelijkheid kenbaar

te maken dat hij van de aankoop af ziet. De Vernieuwde Zakelijkheid bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden naar:

De Vernieuwde Zakelijkheid
Ermerzand 4
7843PN Erm

 • Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft De Vernieuwde Zakelijkheid de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij De Vernieuwde Zakelijkheid aanbiedt het product zelf af te halen, mag De Vernieuwde Zakelijkheid wachten met terugbetalen tot De Vernieuwde Zakelijkheid het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 • Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure

Artikel 8. Betaling

 • Klant dient betalingen aan De Vernieuwde Zakelijkheid volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te De Vernieuwde Zakelijkheid is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
 • Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de De Vernieuwde Zakelijkheid is gewezen op de te late betaling en De Vernieuwde Zakelijkheid de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14- dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is De Vernieuwde Zakelijkheid gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. De Vernieuwde Zakelijkheid kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 9. Garantie en conformiteit

 • Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of Indien er door De Vernieuwde Zakelijkheid een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
 • De Vernieuwde Zakelijkheid staat er voor in dat de producten voldoen aan de

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

De Vernieuwde Zakelijkheid
Ermerzand 4
7843PN Erm
telefoon: (0)85-773 77 77
email:info@devernieuwdezakelijkheid.nl
KvK-nummer: 75824051

Scroll naar top